Transferències internacionals per interès de l'interessat


Josep Aragonés Salvat     21/03/2016

Es poden transferir dades personals a països no segurs amb l'autorització de l'interessat?


El Responsable del tractament pot realitzar transferències de dades personals a tercers països o organitzacions internacionals que no posseeixin una decisió de suficiència de la UE, quan el tractament sigui per interès de l'interessat i aquest hagi donat explícitament el seu consentiment per a una finalitat específica i se li informe adequadament dels possibles riscos deguts a l'absència d'una decisió de suficiència o de garanties apropiades.

L'interès de l'interessat per fer aquestes transferències només serà lícit si el tractament es realitza per:
 
  • L'execució d'un contracte o precontracte entre l'interessat i el Responsable del tractament.
  • L'execució d'un contracte per interès de l'interessat, entre el Responsable del tractament i una altra persona física o jurídica.
  • Protegir els interessos vitals de l'interessat o altres persones, quan l'interessat estigui físicament o jurídicament incapacitat per donar el seu consentiment.
 

¿S'ha d'especificar la transferència internacional en l'estructura del fitxer?


Quan una transferència es realitza exculsivamente per interès de l'interessat i contempla els supòsits lícits abans esmentats, no s'ha de comunicar a la notificació del fitxer a l'AEPD. El sistema NOTA només permet registrar les transferències a tercers països diferenciant si tenen un nivell adequat de protecció segons decisió de la UE o amb autorització de l'AEPD.

Si la transferència es considera una comunicació de dades a un DESTINATARI, s'hauria d'anotar en l'apartat de cessions de dades com a altres cessions.

Si la transferència es considera un tractament per compte del Responsable, no es detallarà en l'estructura del fitxer perquè es tracta d'una prestació de serveis. Haurà d'afegir-se al registre d'Encarregats de tractament i subscriure el corresponent contracte de protecció de dades.