Plataforma

Coneix totes les funcionalitats i opcions del software.
Pantalla d’inici
Llistat de clients i accés a l’assistent
Tractament
Estructura tècnic-organitzativa
Documentació
Clàusules, documents i informes
Activitats
Registres d’accions complementàries
Configuració
Configuració interna de l’aplicació
Suport
Documentació tècnica i legal d’ajuda
CRM
Relació comercial amb clients i contactes
DPO
Delegat de Protecció de Dades

Panell del consultor


Llistat d’empreses, alta d’empreses, cercador d’empreses, assistent per a l’adaptació, etc.

Panell del consultor

Estructura tècnica i organitzativa


Fitxers (estructura i compliment normatiu), organització (delegacions i departaments), recursos (software, hardware, mobiliari i suports), mesures de seguretat des del disseny i per defecte, intervinents en el tractament (personal i empreses externes), interessats (consentiments i circulars informatives).

Estructura

Tota la documentació


Clàusules de protecció de dades, documents reglamentaris, drets dels interessats, documents del responsable, informes personalitzats, documents adjunts, etc.

Estructura

Registres de les activitats


Agenda comercial, tiquets de consultoria, sol·licituds de drets, violacions de seguretat, activitats de tractament (RAT), anàlisis de riscos, auditories, avaluacions d'impacte (DPIA).

Estructura

Configuració interna de l’aplicació


Alta d'usuaris, personalització de la documentació (clàusules, documents reglamentaris, contractes, etc.), configuració de la plataforma (dades reseller, plantilles, consultoria), etc.

Estructura

Documentació tècnica i legal


Suport al reseller (tècnic, legal, normativa, comercial, manteniment), suport a l'usuari (formació, informació, enllaços, ajuda).

Estructura

Relació amb els clients (CRM)


Agenda comercial, contactes comercials (il·limitats), grups de contactes (col·laboradors, sectors, etc.), enviaments de mailing, paràmetres de configuració (desplegables, llistats, etc.).

Estructura

Delegat de protecció de dades


Gestió del DPO: tiquets de consultoria, revisions de compliment, auditories de protecció de dades, documentació específica DPO, creació d’informes, documents adjunts.

DPO

Característiques d'organització

Multiempresa

 • Vista de diverses empreses a la vegada seleccionades per:
  • Filtres (estats, grups, dates, etc)
  • Usuaris de consultoria (gestor, assessor, etc.)
  • Usuaris de DPO
  • Usuaris de client final

Multinormativa

 • GDPR: Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016
 • LOPDGDD: Llei Orgànica (ES) 3/2018, de 5 de desembre
 • LSSI: Llei (ES) 34/2002, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic
 • E-PRIVACY: Proposta (UE) que derogarà la Directiva 2002/58/CE i modificarà la LSSI

Multiidioma

 • Espanyol
 • Català
 • Anglès
 • Euskera
 • Gallec

Multiusuaris

 • Usuaris il·limitats per accedir a l’aplicació
 • Assignació i filtres d’usuaris (resp. seguretat, tècnic, consulta)
 • Assignació i filtres de rols (usuaris i gestors)

Configuració

 • Interfície personalitzada (logo, nom de l'aplicació i colors)
 • Configuració d’estats (preparació, redacció, manteniment...)
 • Configuració de la documentació personalitzada
 • Registre d’actuacions (adaptació, implantació, auditoria)
 • Llistat i filtre per dates d'actuacions i estats

Funcionalitats

 • Plantilles d’empresa i fitxers (seleccionar i emplenament automàtic)
 • Importació d’usuaris i empreses amb excel
 • Copiar dades d’una empresa a una altra (nova o existent)
 • Copiar empreses externes a una altra existent
 • Pujada de PDF relacionats amb cada empresa (1 GB)

CRM per a la gestió de clients

 • Cartera de clients i limitada (gestió de contactes)
 • Cartera de col·laboradors (grups de contactes)
 • Agenda d’activitats
 • Gestió i enviaments de mailing
 • Configuració de paràmetres comercials

Característiques d’entrada de dades

Alta d’empreses

 • Adaptació basada en l’anàlisi dels riscos del tractament mitjançant el control d’actius
 • Creació de nova empresa (alta tractament o alta des de CRM)
 • Plantilles d'empreses (de sistema, personalitzades, empreses existents)
 • Fitxa de l’empresa (configuració, organització, web, usuaris, contractació, contacte, etc.)
 • Pujada d'arxiu Logo per a cada empresa
 • Selecció del tipus d’empresa (responsable / encarregat)

Gestió del tractament (fitxers)

 • Selecció de plantilles de fitxer per a emplenament automàtic de normativa i estructura de dades
 • Classificació de fitxers per la responsabilitat (Responsable / Encarregat / Corresponsable)
 • Classificació de fitxers per categories de dades (Bàsiques / Especials / Penals)
 • Classificació de fitxers per categories de tractament (Alt risc / Internacional / Perfils / Grup / Públic)
 • Aplicació de la normativa a cada fitxer segons categoria de dades i tractament:
  • Principis del tractament
  • Responsabilitat del tractament
  • Política d’informació
  • Política de seguretat
  • Mesures de protecció de dades

Assistent per a l'adaptació

 • Assistent per a l'adaptació al GDPR/LOPDGDD en 11 passos
 • Entrada de dades mitjançant selectors tipus test, amb respostes parametritzades
 • Segons les respostes, ens indica el compliment i el nivell de risc
 • Identificació dels tractaments i creació de fitxers (mitjançant plantilla o en blanc)
 • Estructura tècnic-organitzativa de l’organització: registre de locals o delegacions i departaments
 • Inventari de recursos amb accés a dades: hardware, mobiliari, software, suports digitals i manuals.
 • Mesures de seguretat des del disseny i per defecte: confidencialitat, integritat, sistemes, tractaments específics, organització, etc.
 • Registre de personal: contractes i permisos d'accés a dades (signatura electrònica)
 • Registre d’empreses externes: contractes i permisos d'accés a dades (signatura electrònica)
 • Registre d’interessats: consentiments i circulars informatives (signatura electrònica)
 • Assignació de documentació: clàusules, protocols, informes reglamentaris, etc.
 • Informe automatitzat de les amenaces trobades relatives a la protecció de dades

Assistent al DPO

 • Gestió de tiquets de consultoria
 • Informes de revisió del compliment normatiu
 • Verificació de l’aplicació de polítiques de protecció de dades
 • Assignació de responsabilitats
 • Creació i supervisió de les auditories efectuades
 • Formació del personal autoritzat
 • Informes de gestió com a DPO

Assistent per a la gestió del risc (GRPD) i avaluacions d’impacte (EIPD)

 • Identificació de tractaments amb alt risc per als drets i llibertats dels interessats
 • Identificació dels riscos prevists en l’adaptació
 • Identificació de situacions de risc no previstes
 • Procés de consultes als interessats
 • Revisió dels potencials escenaris de risc
 • Valoració d’actius vulnerables: probabilitat i gravetat de riscos
 • Avaluació d'impacte relativa a la protecció de dades
 • Processos clau i mapa de riscos
 • Redacció de l’informe GRPD/EIPD

Altres assistents

 • Anàlisis de riscos personalitzats (històrics)
 • Auditories personalitzades de protecció de dades (històrics)

Manteniment (registres)

 • Agenda d’activitats
 • Tiquets de consultoria
 • Drets de l’interessat
 • Violacions / incidències de seguretat
 • Activitats del tractament (RAT)
 • Anàlisi de riscos
 • Auditories de protecció de dades
 • Gestió del risc (DPRM)
 • Avaluació d’impacte (DPIA)

Documentació editable

Aplicació de la normativa

 • Clàusules específiques per al personal:
  • Acords de confidencialitat
  • Política de seguretat del personal
  • Annexos de protecció de dades
 • Contractes de protecció de dades amb empreses externes:
  • Encarregats de tractament
  • Subcontractació de l’encàrrec
  • Corresponsables de tractament
  • Destinataris de dades
  • Transferències internacionals de dades
  • Sense permís d’accés a dades
 • Clàusules informatives:
  • Clàusules específiques per al personal
  • Consentiment per al tractament de dades
  • Informació del tractament a l'interessat
  • Informació basada en doble capa
  • Tractaments amb gravació i exposició d’imatges
 • Clàusules d'internet:
  • Avisos legals
  • Política de privacitat
  • Formularis
  • Política de cookies automatitzada amb la captura de cookies online
  • Comerç electrònic
 • Drets de l’interessat:
  • Models per a la sol·licitud dels drets
  • Models per a l’atenció dels drets
 • Activitats del tractament:
  • Exercici dels drets de l’interessat
  • Gestió de les violacions de seguretat
  • Delegat de protecció de dades (DPO)
  • Avaluació d’impacte (DPIA)
  • Transferències internacionals de dades
  • Garanties de compliment
 • Inventari de documentació:
  • Tota la documentació en un sol document
 • Personalització d’informes:
  • Creació de documents personalitzats
  • Assignació de variables per a emplenar camps vinculats

Documents reglamentaris

 • Informes reglamentaris:
  • Estructura tècnica i organitzativa
  • Anàlisi de riscos
  • Amenaces de protecció de dades
  • Registre d’activitats del tractament (RAT): com a responsable o encarregat
  • Personal autoritzat per tractar dades personals
  • Empreses externes intervinents en el tractament
  • Mesures tècniques i organitzatives de seguretat
  • Informe de compliment normatiu
  • Informe de responsabilitat proactiva
  • Informe de la política d’informació
  • Informe de la política de seguretat
 • Protocols d'actuació:
  • Informació i comunicació del tractament a l'interessat
  • Protecció de dades amb els intervinents en el tractament
  • Exercici dels drets de l’interessat
  • Violacions de la seguretat
  • Protocols LOPDGDD: bloqueig de dades, garantia de drets digitals (internet i entorn laboral)
  • Protecció de dades des del disseny i per defecte
  • Anàlisi de riscos
  • Delegat de protecció de dades (DPO)
  • Avaluació d’impacte (DPIA)
  • Organigrama de la protecció de dades
 • Protocols de tractament:
  • Tractament de dades bàsiques
  • Tractament de categories especials de dades
  • Tractament de dades penals
  • Tractament amb alt risc
  • Transferències internacionals de dades
  • Tractament efectuat per un grup d’empreses
  • Tractament efectuat per interès públic
  • Tractament automatitzat d’elaboració de perfils
 • Inventari d’informes:
  • Tots els informes en un sol document
 • Models i plantilles d’informes:
  • Creació d’informes personalitzats
  • Assignació de variables per a emplenar camps vinculats

Drets de l’interessat

 • Protocol d’actuació per a l’exercici i atenció dels drets de l’interessat
 • Models de sol·licitud de drets
 • Models de respostes a les sol·licituds
 • Documentació específica sobre els drets de l’interessat

Documentació del responsable

 • Comitè de privacitat
 • Responsables de privacitat
 • Responsable del tractament

Contractes

 • Generació automàtica de contractes vinculats a dades
 • Incorporació de nous contractes i clàusules editables
 • Contractes predefinits
 • Elecció de contractes personalitzats per empresa
 • Contracte de confidencialitat i deure de secret amb el Personal
 • Contracte de prestació de serveis amb les Empreses externes
 • Selecció de la visibilitat de contractes
 • Signatura de contractes online mitjançant “Signatura Electrònica Avançada”

Suport al reseller

 • Tècnic: manuals d’ús de l’aplicació
 • Legal: articles específics per a l’aplicació de les normatives de privacitat
 • Normativa: reglaments, directives, lleis, directrius, etc. d'organismes oficials (EU, ES, AEPD, etc.)
 • Comercial: suport a la labor comercial (pressupostos, contractes, estratègies comercials, publicacions, etc.)

Suport a l’usuari

 • Formació: cursos online de protecció de dades
 • Informació: articles de protecció de dades
 • Enllaços externs: links a webs d'organismes oficials i pàgines d'interès
 • Ajuda: ajuda contextual sobre fitxes de l'assistent, menús de l'aplicació i normativa GDPR
Sol·licita una demo