REGLAMENT (UE) 2022/2065 DE SERVEIS DIGITALS (RSD)


Manuel Castilleja Toscano     12/02/2024

1. Fi del període transitori per a l'aplicació del RSD

Com vam avançar el passat octubre de 2022, el dia 27 d'aquell mes es va publicar al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) REGLAMENT (UE) 2022/2065 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 19 d'octubre de 2022 relatiu a un mercat únic de serveis digitals i pel que es modifica la Directiva 2000/31/CE (RSD).

Els seus articles 24.2,3 i 6; 33.3 a 6; 37.7; 40.13; 43 i les seccions 4, 5 i 6 del capítol IV de l'RSD van ser aplicables des de la seva entrada en vigor el 16 de novembre de 2022, la resta serà aplicable a partir del proper 17 de febrer de 2024.

L'RSD se centra en la creació d'un entorn en línia més segur per als usuaris i les empreses de serveis digitals i en la protecció dels drets fonamentals a l'entorn digital.

2. Organitzacions a què és aplicable l'RSD

Totes les empreses de serveis intermediaris en línia que connectin els usuaris amb continguts, productes i serveis al mercat únic de la UE, amb independència de si estan establertes dins o fora de la Unió. Són serveis intermediaris segons l'RSD els serveis següents de la societat de la informació:

 • Els serveis de mera transmissió, consistents a transmetre, en una xarxa de comunicacions, informació facilitada pel destinatari del servei oa facilitar accés a una xarxa de comunicacions.
 • Els serveis de memòria cau, consistents a transmetre per una xarxa de comunicacions informació facilitada pel destinatari del servei, que comporti l'emmagatzematge automàtic, provisional i temporal d'aquesta informació, prestat amb l'única finalitat de fer més eficaç la transmissió ulterior de la informació altres destinataris del servei, a petició d'aquests.
 • Els serveis d'allotjament de dades consistents a emmagatzemar dades facilitades pel destinatari del servei ia petició d'aquest.

És a dir, el RSD afecta entre d'altres:

 • Els mercats en línia.
 • Les xarxes socials.
 • Les plataformes dintercanvi de continguts.
 • Les plataformes de reserva de viatges i allotjament en línia.

Les normes són proporcionals a la mida de les organitzacions i al seu impacte a la societat. Les plataformes molt petites estan exemptes de la majoria de les obligacions; i s'apliquen normes més estrictes a les plataformes i als motors de cerca en línia de grans dimensions que tinguin més de 45 milions d'usuaris actius.

3. Mesures que han de posar en pràctica les organitzacions d'acord amb l'RSD

 • Lluitar contra la venda de productes i serveis il·lícits.
 • Combatre els continguts il·lícits en línia (notícies falses, propaganda, incitació a l'odi, assetjament i abús a menors), reaccionar ràpidament davant d'ells i permetre que els usuaris alertin d'aquests continguts, respectant la llibertat d'expressió.
 • Utilitzar eines de moderació de continguts que incloguin l'opció d'impugnar les decisions quan s'elimini contingut dels usuaris o se'n restringeixi l'accés.
 • Augmentar la transparència per als usuaris en relació amb les condicions generals i la manera com els algorismes recomanen continguts.
 • Prohibir la publicitat adreçada a menors i l'ús de dades personals sensibles per personalitzar els anuncis publicitaris (gènere, orientació sexual, raça, religió o conviccions polítiques).
 • Prohibir els «patrons foscos», és a dir, les interfícies enganyoses dissenyades deliberadament per, per exemple, aconseguir que els usuaris se subscriguin a serveis sense adonar-se'n.

4. Mesures addicionals que el RSD introdueix per a les plataformes de grans dimensions

Quan tenen més de 45 milions d'usuaris actius:

 • Establir plans de reducció, subjectes a auditories, dels riscos sistèmics que plantegen, com ara la desinformació, la manipulació durant processos electorals, la ciberviolència contra les dones o l'abús a menors.
 • Compartir dades amb investigadors i autoritats.
 • Permetre que els usuaris decideixin si volen rebre recomanacions personalitzades i, en cas afirmatiu, com (per exemple, que no es basen en les cerques en línia).

5. Conseqüències de l'incompliment de l'RSD

Les sancions i les multes són proporcionals a la mida de l'organització.

 • A les de menys de 45 milions d'usuaris actius se'ls poden imposar les sancions i les multes, establertes a la legislació nacional dels Estats membres.
 • A les empreses amb més de 45 milions d'usuaris actius se'ls poden imposar multes de fins al 6% del volum de negocis anual.