Informes de solvència econòmica obtinguts de fonts d'accés públic


Josep Aragonés Salvat     11/11/2015


És lícit el tractament de dades d'informes que contenen informació ponderada sobre la idoneïtat de persones per pagar les rendes d'immobles o serveis llogats?
 
Generalment, les empreses que es dediquen a oferir aquests serveis indiquen en els seus contractes que obtenen la informació de fonts d'accés públic, tipus BORME, BOE, registres oficials, xarxes socials, etc. i que amb aquesta informació analitzen l'històric de dades socioeconòmiques d'una persona per ponderar si les irregularitats identificades comprometen la solvència econòmica de la mateixa.

L'empresa de serveis serà Responsable del tractament i la destinatària, tenint en compte que també tractarà les dades amb fins i mitjans propis, també.

Perquè el contracte de serveis amb cessió de dades compleixi amb la normativa LOPD serà imprescindible que detalli les següents estipulacions:
 
 • L'empresa s’haurà de definir com una entitat que es dedica a la prestació de serveis d'informació sobre la solvència patrimonial i crèdit tal com estableix l'article 29 de la LOPD i que actuarà amb les limitacions que com a tal s'estableixen expressament. De la mateixa manera i d'acord amb el mateix article, s'haurà d'explicitar que els informes facilitats seran determinants per enjudiciar la solvència econòmica de les persones analitzades i que no es refereixin, quan siguin adverses, a més de sis anys, sempre que responguin amb veracitat a la situació actual d'aquelles.
 • També haurà d'especificar que les dades de caràcter personals s'obtenen únicament i exclusivament de fonts d'accés públic tal com es defineix a l'article 3, apartat j) de la LOPD.
 • I també haurà d'establir la caducitat legal de la informació facilitada, que d'acord amb l'article 28 de la LOPD, serà d'un any des de la data en què s'ha obtingut la informació (no de la data en què s'ha lliurat l'informe). De la mateixa manera, ha d'informar que a partir d'aquesta data no es podrà utilitzar aquesta informació, i s’haurà de destruir immediatament excepte si es vol conservar per a fins d'arxiu, sempre que s'hagin pres decisions motivades per l'informe que es pretén guardar.

Una altra cosa a tenir en compte, i no menys important, és que el destinatari (nou Responsable del tractament) pugui facilitar aquesta informació a altres tercers, siguin clients, socis, membres d'associacions o altres destinataris que necessiten aquesta informació per a fins legítims corresponents a seva activitat, com pot interpretar-se en l'article 11 de la LOPD. En aquest cas, els segons destinataris hauran d'estar adaptats a la LOPD i tenir un Document de seguretat on s'especifiquin i legitimen aquests tractaments deguts a la cessió de dades. Igualment hauran de signar acords de cessió de dades informant de la licitud de l'obtenció de dades, finalitat i caducitat del tractament, destinataris de les dades i possibilitar els drets dels interessats.
 
 
RESUM DE LA NORMATIVA APLICABLE EN DADES OBTINGUTS DE FONTS D'ACCÉS PÚBLIC
 
Article 3, apartat j). Definició de fonts d'accés públic
Les fonts considerades d'accés públic són:
 • Cens promocional.
 • Guies de serveis de comunicacions electròniques.
 • Llistes de persones pertanyents a grups de professionals.
 • Diaris i butlletins oficials.
 • Mitjans de comunicació social.
 
Article 5. Informació a l'interessat
No és necessari informar del tractament als interessats quan les dades procedeixin de fonts accessibles al públic i es destinin a l'activitat de publicitat o prospecció comercial, en aquest cas, en cada comunicació que s'adreci a l'interessat se li informarà de l'origen de les dades i de la identitat del responsable del tractament així com dels drets que l'assisteixen.
 
Article 6. Consentiment de l'interessat
No és necessari el consentiment de l'interessat quan les dades figurin en fonts accessibles al públic i el seu tractament sigui necessari per a la satisfacció de l'interès legítim perseguit pel responsable del fitxer o pel del tercer a qui es comuniquin les dades, sempre que no es vulnerin els drets i llibertats fonamentals de l'interessat.
 
Article 11. Comunicació a tercers
Les dades recollides de fonts accessibles al públic podran ser comunicades a un tercer per al compliment de fins directament relacionats amb les funcions legítimes del cedent i del cessionari sense el previ consentiment de l'interessat.
 
Article 28. Caducitat de la licitud
El caràcter de font d'accés públic es perdrà quan:
 • S'editen en forma de llibre o algun altre suport físic, amb la nova edició publicada.
 • S'obtingui telemàticament una còpia de la llista en format electrònic, en el termini d'un any, comptat des del moment de la seva obtenció.
 
Article 29. Entitats de solvència patrimonial i crèdit
Les entitats que es dediquen a la prestació de serveis d'informació sobre la solvència patrimonial i el crèdit només podran tractar dades de caràcter personal quan:
 • S'obtinguin dels registres i les fonts accessibles al públic establertes a l'efecte.
 • Procedeixin d'informacions facilitades per l'interessat o amb el seu consentiment.
 • Siguin facilitades pel creditor o per qui actuï pel seu compte o interès i s'haurà de notificar als interessats una referència dels que haguessin estat.
Només es podran cedir les dades a tercers quan siguin determinants per enjudiciar la solvència econòmica dels interessats i que no es refereixin, quan siguin adverses, a més de sis anys, sempre que responguin amb veracitat a la situació actual d'aquells.
L'interessat tindrà dret a saber a qui s'han comunicat les seves dades durant els últims sis mesos i a conèixer les avaluacions i apreciacions que sobre ell li hagin estat emeses.