Es poden publicar les fotos de Facebook?


Francisco Canalda     01/03/2017

El Tribunal Suprem exigeix el consentiment exprés de l'interessat per publicar fotografies del seu compte de Facebook


La Sala Primera condemna un diari a indemnitzar una persona amb 15.000 euros per publicar una fotografia seva extreta de Facebook.

Aquests són alguns dels textos més rellevants de la sentència:

"Que en el compte obert en una xarxa social a Internet, el titular del perfil hagi" pujat "una fotografia seva que sigui accessible al públic en general, no autoritza a un tercer a reproduir-la en un mitjà de comunicació sense el consentiment del titular, perquè tal actuació no pot considerar-se una conseqüència natural del caràcter accessible de les dades i imatges en un perfil públic d'una xarxa social a Internet. La finalitat d'un compte obert en una xarxa social a Internet és la comunicació del seu titular amb tercers i la possibilitat que aquests tercers puguin tenir accés al contingut d'aquest compte i interactuar amb el seu titular, però no que pugui publicar-se la imatge del titular del compte en un mitjà de comunicació".

"el consentiment del titular de la imatge perquè el públic en general, o un determinat nombre de persones, pugui veure la seva fotografia en un bloc o en un compte obert a la web d'una xarxa social no comporta l'autorització per fer ús d'aquesta fotografia i publicar-la o divulgar-la d'una manera diferent, ja que no constitueix el «consentiment exprés» que preveu l'art. 2.2 de la Llei Orgànica 1/1982 (de protecció de dret a l'honor i la pròpia imatge) com excloent de la il·licitud de la captació, reproducció o publicació de la imatge d'una persona. Encara que aquest precepte legal, en la interpretació que en fa la jurisprudència, no requereix que sigui un consentiment formal (per exemple, donat per escrit), sí que exigeix ??que es tracti d'un consentiment inequívoc, com el que es dedueix d'actes o conductes d'inequívoca significació, no ambigües ni dubtoses".

"Tenir un compte o perfil en una xarxa social a Internet, en què qualsevol persona pot accedir a la fotografia del titular d'aquest compte, suposa que l'accés a aquesta fotografia per part de tercers és lícit, doncs està autoritzada pel titular de la imatge. Suposa fins i tot que el titular del compte no pot formular reclamació contra l'empresa que presta els serveis de la plataforma electrònica on opera la xarxa social perquè un tercer hagi accedit a aquesta fotografia l'accés, valgui la redundància, era públic. Però no suposa que quedi exclosa de l'àmbit protegit pel dret a la pròpia imatge la facultat d'impedir la publicació de la seva imatge per part de tercers, que segueixen necessitant el consentiment exprés del titular per poder publicar la seva imatge".


Publicat perC.G.P.J. - Notícias Judiciales, el 20 de febrer de 2017
Accés a la notíciahttp://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales