La Comissió Europea ha presentat l'acord Privacy Shield entre UE i EUA


Josep Aragonés Salvat     01/03/2016


Privacy Shield, l'acord jurídic entre UE i EUA, llest per a garantitzar la privacitat els fluxos de dades transatlàntiques

 
Ahir, 29 de febrer de 2016, la Comissió Europea va emetre els textos jurídics que posaran en marxa el Privacy Shield (escut de privacitat) entre UE i EUA i una Comunicació que resumeix les mesures preses al llarg dels últims anys per recuperar la confiança en els fluxos de dades transatlàntics.

La Comissió també va fer públic el projecte de «Decisió sobre el caràcter adequat de la protecció», i els textos que constituiran el Privacy Shield, com ara els principis a què s'han d'ajustar les empreses i els compromisos per escrit del Govern dels EUA, que es publicaran en el seu Registre Federal, sobre el compliment de l'acord, amb garanties relatives a les salvaguardes i limitacions en matèria d'accés a les dades per part de les autoritats públiques americanes.

Després de la seva adopció, la Comissió garanteix que la protecció de dades personals serà equivalent a la normativa europea, ja que les autoritats nord-americanes han assumit compromisos ferms de que s'aplicarà rigorosament.

Això es garantirà mitjançant:
  • Obligacions estrictes per a les empreses i aplicació rigorosa: mitjançant un sistema transparent i mecanismes eficaços de supervisió.
  • Salvaguardes clares i obligacions de transparència quant a l'accés per part de l'administració nord-americana: es garantirà que qualsevol accés de les autoritats públiques per motius de seguretat nacional estarà subjecte a limitacions, salvaguardes i mecanismes de supervisió clars, el que impedirà un accés generalitzat a les dades personals.
  • Protecció eficaç dels drets dels ciutadans de la UE amb diverses possibilitats de recurs: les disputes les resoldran, en primera instància, les pròpies empreses en un termini de 45 dies. També es preveu un sistema extrajudicial gratuït de resolució de litigis i la possibilitat de denunciar directament a les autoritats nacionals de protecció de dades. Al final, hi haurà un mecanisme d'arbitratge que garantirà una solució jurídica executable.
  • Mecanisme de revisió conjunta anual: seguiment del funcionament de Privacy Shield, inclosos els compromisos i les garanties assumits en matèria d'accés a les dades amb finalitats policials i de seguretat nacional.

Accés al document original: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-433_es.htm